Thisted Vægttrænings Forening

Thisted Vægttrænings Forening(TVF) er medlem af Dansk Styrkeløft Forbund (DSF) & Dansk Fægte Forbund(DFF), som er under Danmarks Idræts-Forbund (D.I.-F.)

Dette betyder at, D.I.-Fs love og regler omfatter T.V.F. Derfor bedes alle der opholder sig i foreningens lokaler bemærke sig følgende:

-Dopingmisbrug er i henhold til TVFs, DSFs, DFFs og D.I.-F.s regler forbudt, og overtrædelse af disse regler vil medføre karantæne jf. D.I.-Fs love og regler. Karantænen omfatter al idræt under D.I.-F.

-Alle klubbens medlemmer, konkurrenceidrætsudøvere såvel som motionister skal, på anmodning fra Antidoping Danmarks (AD) dopingkontrollanter, indvillige i at afgive en urinprøve. Og for at sikre at ingen er tvivl om dette, skal alle som træner i foreningen underskrive en erklæring, hvor de erklærer sig indforstået med foreningens regler vedr. dopingbekæmpelse.

-Personer som er straffet eller idømt karantæne for dopingforseelser, kan efter overstået straf/karantæne ansøge om medlemskab af foreningen. Dette skal ske skriftligt til bestyrelsen, som så vil tage stilling til om ansøgningen kan imødekommes, og på hvilke vilkår

-Hvis et medlem af TVF nægter at afgive en prøve til dopingkontrollanter, vil dette automatisk medføre karantæne jf. D.I.-Fs love og regler. Endvidere vil TVF påberåbe sig retten til at retsforfølge medlemmet for kontraktbrud (den underskrevne erklæring) og krav om tort erstatning.

-Formidling af dopingmidler eller tilskyndelse af andre til indtagelse af forbudte midler medfører, foruden karantæne jf. D.I.-Fs love og regler, omgående bortvisning samt politianmeldelse. Endvidere vil TVF påberåbe sig retten til at retsforfølge medlemmet for kontraktbrud (den underskrevne erklæring) og krav om torterstatning.

-Alle, som opholder sig i klubbens lokaler, uanset om de er medlemmer eller ej, skal på opfordring fra ADs dopingkontroludvalg opgive navn og adresse og besvare spørgsmål, så de kan hjælpe dopingkontrollanterne med at afklare medlemsspørgsmål i forb. med udtagelse til dopingkontrol da det kun er medlemmer (personer som træner i TVF), som kan afkræves en dopingprøve. Men besøgende ikke-medlemmer er forpligtiget til at opgive navn og adresse til instruktøren ved ankomsten, da det vil være til stor skade for klubben, hvis en person efter anmodning om afgivelse af dopingprøve nægter eller blot går sin vej.

-I henhold til D.I.-Fs regler må en karatæneramt ikke opholde sig i klublokalerne eller varetage noget hverv i klubben, før karantænen er udløbet. Dette gælder i enhver klub/forbund tilknyttet D.I.-F.

-Kontrollen ude i klubberne vil i al væsentlighed dreje sig om anabolske steroider, hormoner og visse farlige stimulanser, hvorimod idrætsudøvere i konkurrencer også skal være opmærksom på diverse medicinske præparater, kosttilskud og lign. Tjek Antidoping Danmarks til enhver tid opdaterede liste over tilladte og forbudte præparater. Er du i tvivl, bedes du kontakte Jan Lyhne eller Klaus Brostrøm.

-Thisted Vægttrænings Forening har på flere niveauer bidraget til at bekæmpe dopingmisbruget. Vi forventer, at vi også i fremtiden kan være et godt eksempel for andre og opfordrer medlemmerne til at hjælpe bestyrelsen med fortsat at bekæmpe det livsfarlige, og umoralske dopingmisbrug blandt motionister, såvel som eliteidrætsudøvere, til alles – ikke mindst misbrugernes eget bedste.

Bestyrelsen i Thisted Vægttrænings Forening, Studie 7


23
feb 2024

Referat af generalforsamlingen 2024

Referat af generalforsamlingen 2024
17
dec 2023

Juleholdplan 2023

Juleholdplan 2023
17
dec 2023

Åbningstider Julen 2023